Centralni urad za slovenski jezik dežele Furlanije – Julijske krajine je objavil Razpis za projektne predloge za spodbujanje rabe slovenskega jezika v javni upravi v letih 2022, 2023 in 2024.

Do sredstev so upravičene lokalne uprave in koncesionarji za opravljanje javnih služb, ki imajo sedež na poselitvenem območju slovenske jezikovne manjšine, in sicer tudi tisti, ki niso pristopili k Mreži za slovenski jezik v javni upravi Furlanije – Julijske krajine.

Do sredstev so upravičeni projektni predlogi, povezani z naslednjimi dejavnostmi:
a)   jezikovno okence – kot strošek za osebje, ustrezno usposobljeno na jezikovnem področju, za dejavnosti zunanjega in zalednega poslovanja v slovenskem jeziku ter za stroške prevajanja in tolmačenja v in iz slovenščine tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev (do teh sredstev niso upravičeni subjekti, ki so že pristopili k Mreži za slovenski jezik v javni upravi Furlanije – Julijske krajine);
b)   jezikovno okence za izvajanje specifičnih storitev, ki jih usklajeno in povezano vodi več subjektov – kot strošek za osebje, ustrezno usposobljeno na jezikovnem področju, za dejavnosti zunanjega in zalednega poslovanja v slovenskem jeziku ter za stroške prevajanja in tolmačenja v in iz slovenščine tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev (do teh sredstev so upravičeni tudi subjekti, ki so že pristopili k Mreži za slovenski jezik v javni upravi Furlanije – Julijske krajine);
c)   prevajanje zahtevnejših in daljših besedil v slovenski jezik, ki zaradi zahtevnosti in specifike ne more biti opravljeno v okviru rednega poslovanja jezikovnega okenca;
d)   digitalizacija upravnih postopkov v slovenskem jeziku, vključno prevodi namenske programske opreme in ureditev digitalnih sistemov poslovanja z državljani in podjetji;
e)   oblikovanje, upravljanje in nadgradnja uradnih spletišč v slovenskem jeziku;
f)   jezikovno poenotenje uradnih spletišč v slovenskem jeziku;
g)   lektoriranje, posodabljanje, poenotenje in standardizacija že obstoječega jezikovnega gradiva v slovenskem jeziku (glosarji, podatkovne baze itd.);
h)   namestitev in/ali posodobitev dvojezičnih uradnih napisov;
i)   objava uradnih in promocijskih besedil v slovenskem tisku;
j)   izdaja knjižnega, zvočnega, avdiovizualnega in multimedijskega gradiva, povezanega z uradnimi dejavnostmi subjekta, v dvojezični (slovensko-italijanski) različici oziroma samo v slovenskem jeziku;
k)   medijske in promocijske kampanje za spodbujanje rabe slovenskega jezika v odnosu z javno upravo;
l)   specifično izobraževanje za uslužbence v slovenskem jeziku, ki lahko poteka tudi v Republiki Sloveniji (udeležba na tečajih, seminarjih, konferencah na teme, povezane z dejavnostjo subjekta ipd.);
m)   izpopolnjevalni tečaji slovenskega jezika za osebje, zaposleno pri subjektu;
n)   izmenjava osebja in sodelovanje z javnimi subjekti v Republiki Sloveniji za boljše poznavanje upravne ureditve Republike Slovenije in upravnopravne terminologije.

Zainteresirani subjekti lahko predložijo vlogo kot nosilci partnerstva ali samostojno, in sicer največ eno vlogo za vsako vrsto. Vsak subjekt pa lahko sodeluje kot partner pri neomejenem številu projektov.

Projektni predlogi, ki temeljijo na partnerstvu in vključujejo več subjektov, bodo deležni dodatnih točk.
Vloge je treba predložiti po certificirani elektronski pošti (PEC) na naslov autonomielocali@certregione.fvg.it do 28. februarja 2022 .

Besedilo razpisa in obrazci se lahko prenesejo s povezave:
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/patrimonio-culturale/comunita-linguistiche/FOGLIA26/articolo.html