Deželna vlada Furlanije – Julijske krajine je sprejela končni osnutek dogovora z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti/Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana (CAN Costiera) v Sloveniji.
Dogovor predvideva sodelovanje za namene normiranja in standardizacije upravnopravne terminologije za italijansko-slovensko jezikovno kombinacijo. Za izvrševanje dogovora je zadolžen Centralni urad za slovenski jezik, ki deluje v okviru Dežele FJK.

Tolmačke in prevajalke, zaposlene pri Centralnem uradu za slovenski jezik, in zaposleni pri organih javne uprave, povezani z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnost, bodo sodelovali pri dejavnostih terminoloških delovnih skupin, izmenjavali primere dobrih praks s področja upravnopravnega prevajanja in boljšega poslovanja javne uprave z občani, delili terminološke podatkovne baze, glosarje, slogovne priročnike in delovne metode ter se udeležili seminarjev ali izobraževanj o prevajanju za slovensko-italijansko jezikovno kombinacijo ter monografskih tečajev slovenskega jezika za rojene govorce in govorce z enakovrednim znanjem.

Sodelovanje bo trajalo najmanj 4 leta in se podaljševalo iz leta v leto.