Centralni urad za slovenski jezik je bil med protagonisti osmega posveta o izvajanju dvojezičnosti v devetih slovenskih občinah, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost. Srečanje je kot vsa leta potekalo v organizaciji Ministrstva za javno upravo, letos pa ga je gostila Občina Ankaran. Ministrstvo si med drugim prizadeva za odpravljanje razkoraka med s predpisi določenimi obveznostmi občinskih organov in dejanskim izvajanjem dvojezičnosti v praksi. Vztrajanje pri dosledni uporabi dvojezičnosti v vsakodnevni praksi je namreč bistveno za uresničevanje posebnih pravic obeh skupnosti, kot to določa Ustava Republike Slovenije.

Zbrane sta najprej nagovorila podžupanja Občine Ankaran Martina Angelini in državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo Jure Trbič, ki sta med drugim poudarila, da je letošnji posvet prvi čezmejni/mednarodni prav zaradi udeležbe Slovencev iz Italije, natančneje predstavnic in predstavnika Centralnega urada za slovenski jezik pri Avtonomni deželi Furlaniji – Julijski krajini. V nadaljevanju sta Laura Sgubin in Fedra Paclich predstavili delovanje urada in njegov pomen pri uveljavljanju slovenščine v javni upravi v deželi. Poudarili sta tudi pomen čezmejnega sodelovanja, predvsem na področju normiranja pravno-upravnih terminov. Velika dodana vrednost je povezovanje s strokovnjaki in drugimi subjekti, ki delujejo na dvojezičnem območju na drugi strani meje ter imajo primerljive zadolžitve in skupne cilje v korist italijanske jezikovne skupnosti. Nato sta Andrea Bartole in Vita Valenti, predstavnika Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti (CAN Costiera), predstavila predlog za skupni odlok o dvojezičnosti v sodelovanju s štirimi obalnimi občinami (Ankaran, Koper, Piran in Portorož). Ivan Koljesnikov iz Medobčinske uprave Istre je predstavil dobre prakse in priporočila medobčinskega upravljanja na področju nadzora nad izvajanjem dvojezičnosti v štirih obalnih občinah. O sofinanciranju dvojezičnosti Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti (OSSIN) je spregovoril Janez Doltar, vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za narodnosti. Zadnji je nastopil Tomi Horvat, predsednik Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti v Občini Lendava, ki je govoril o problematiki financiranja dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtonomne narodne skupnosti v Občini Lendava.

Občina Ankaran je ob zaključku dogodka poskrbela tudi za pogostitev, ob kateri so številni udeleženci lahko še dodatno poglobili obravnavane vsebine in se sproščeno povezovali.